Integritetspolicy / Privacy Policy

Nordic Viewpoint respekterar deltagarnas rättigheter

 1. Vi lovar att skydda din integritet och behandla den information du ger oss som konfidentiell, och all information du förser oss med kommer att basera sig på informerat samtycke.
 2. Informationen du tillhandahåller kommer enbart att användas i undersökningssyfte.
 3. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon tredjepart utan ditt samtycke.
 4. Vi kommer aldrig att försöka sälja dig någonting, och vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon. Det hör inte till vår verksamhet. Vi är inte ett telefonförsäljnings- eller direktmarknadsföringsföretag. Vi är ett marknadsundersökningsföretag, och vi är enbart intresserade av dina åsikter och beteenden.
 5. Dina beslut om att delta i en undersökning, besvara specifika frågor eller avbryta ditt deltagande, kommer att respekteras utan att ifrågasättas.

Att skydda din integritet är viktigt för oss

Marknadsundersökningar, enkätundersökningar och opinionsundersökningar fyller en viktig funktion i samhället. Företag och myndigheter fattar bättre beslut med hjälp av enkätundersökningar. Som undersökningsdeltagare hjälper dina åsikter företag att utveckla nya produkter, göra befintliga produkter bättre och förbättra sin kundservice. Politiska organisationer och myndigheter förlitar sig också på enkätundersökningar för att införa lagar och policyer som allmänheten önskar eller behöver.

När du deltar i undersökningar som genomförs av Nordic Viewpoint kan du känna dig trygg med att vi kommer att skydda din integritet. Vid enstaka tillfällen kan det hända att vi kontaktar dig på nytt för att be dig förtydliga dina svar. Vi kommer aldrig att framställa oss själva eller vår verksamhet på ett missvisande sätt.

Vi har utvecklat strikta integritetsstandarder som finns angivna i vår detaljerade integritetspolicy. Nordic Viewpoint är medlem av ESOMAR, den världsomspännande organisationen som verkar för att möjliggöra bättre kartläggning av marknader, konsumenter och samhällen.

ESOMAR fastställer yrkesstandarder som vi följer och som bidrar till att skydda din integritet.

Om du har några frågor eller bekymmer angående din integritet ber vi dig att kontakta vår integritetsrepresentant (Ben Lepez) via e-post ([email protected]) eller per post (Nordic Viewpoint, Att: Integritetsrepresentant, Prästgårdsgatan 24, 431 44 Mölndal).

Integritetspolicy

Nordic Viewpoint inhämtar personuppgifter för att genomföra marknadsundersökningar och erbjuda tjänster till våra kunder och till deltagare och panelmedlemmar.

1. Informationen vi inhämtar

När Nordic Viewpoint genomför undersökningar framgår det tydligt i våra inbjudningar (skriftliga eller muntliga), annonser och frågeformulär vilka vi är och i vilket/vilka syfte(n) vi tar kontakt.

När vi kontaktar dig gör vi det vanligtvis i något av följande syften:

 • För att bjuda in dig att delta i en undersökning.
 • För att genomföra en intervju med dig.
 • För att be dig förtydliga svar du uppgett i en undersökning vi nyligen genomfört.

Emellanåt kan det hända att vi kontaktar dig i något av följande syften:

 • För att informera dig om din ersättning.
 • För att be om din tillåtelse att använda dina personuppgifter i ett syfte som inte hade förklarats när vi först började inhämta personuppgifter från dig.
 • För att uppdatera och säkerställa att de personuppgifter vi har registrerade om dig är korrekta.

När du deltar i våra undersökningar kan det hända att vi frågar efter dina personliga åsikter såväl som demografisk information, såsom din ålder och sammansättningen på ditt hushåll. Du har rätt att avstå från att besvara vissa frågor eller när som helst avbryta ditt deltagande i en undersökning. Om du går med i vår medlemspanel kan du när som helst avsluta ditt medlemskap genom att ringa 031-787 2599 eller genom att skicka e-post till [email protected].

Vi bjuder aldrig avsiktligt in barn under 16 år till att delta i undersökningar utan att vidta åtgärder för att säkerställa att vårdnadshavarna ger sitt samtycke.

Varifrån får vi dina personuppgifter och kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig?

 • Om du är medlem i Nordic Viewpoints panel har du gett ditt samtycke till att kontaktas om nya projekt som kan vara relevanta för dig.
 • Genom annonsering där du har visat intresse för vårt marknadsundersökningsprojekt och du försett oss med dina personuppgifter via nätbaserade prenumerationsformulär.
 • Genom telefon/brev eller andra former av direktkontakt. I detta fall kan det hända att Nordic Viewpoint har erhållit/köpt kontaktuppgifter från officiella leverantörer av kontaktlistor på basis av specifika urvalsspecifikationer, och vi följer listleverantörernas integritetspolicyer och användarvillkor för att säkerställa att dina personuppgifter endast används för det specifika projektet/ändamålet.
 • Genom direktkontakt baserat på en kundlista. Kundlistor kan tillhandahållas till oss för att genomföra marknadsundersökningsprojekt, och vi litar på att våra kunder har inhämtat ditt samtycke till att vi får kontakta dig direkt i marknadsundersökningssyfte.

Vad för sorts personuppgifter inhämtar vi?

När du deltar i/visar intresse för våra marknadsundersökningsprojekt ber vi dig att ange förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post, ort och ålder (födelsedatum), och beroende på projektet kan vi inhämta ytterligare information om ditt yrke och annan demografisk information utifrån vilken det kan vara möjligt att identifiera dig.

Denna information används för att kontakta dig om undersökningen du anmäler dig till.

Under ett projekt kan det hända att vi, i undersökningssyfte och med ditt samtycke, inhämtar bilder och videofiler på vilka du kan identifieras. Denna information kommer att användas internt av oss och våra kunder enbart i projektets undersökningssyfte och kommer att lagras säkert och inte längre än vad som behövs för syftet med undersökningen.

Telefonkontakt: Det är standard att våra samtal spelas in och lagras på servrarna som tillhör vår fastteleoperatör, Weblink, som är baserad i Sverige. Telefonsamtal och telefoninspelningar lagras med avseende på den nytta vi har av dem samt för intern kvalitetskontroll. Inspelningarna lagras inte längre än vad som krävs för syftet med undersökningen. Inspelningar kan delas med kunder baserat på ditt samtycke eller i kvalitetskontrollsyften.

Kontakt via e-post: e-postadresser och innehållet i e-postmeddelandet (som kan innehålla information du försett oss med) lagras i våra e-postsystem i 7 år och arkiveras med begränsad tillgång efter 6 månader.

Kontakt via sociala medier. Korrespondens med vårt team via sociala medier lagras på servrarna som tillhör leverantören av den sociala medieplattformen, som du samtyckt till att bli medlem på, och i enlighet med denna leverantörs integritetspolicy. Leverantörerna av sociala medieplattformar har automatiserat e-postmeddelanden till våra chefer för sociala medier. Dessa e-postmeddelanden kan innehålla innehållet i och användarnamnet på den sociala medieprofil som kontaktar oss, och de lagras enligt vår ”Kontakt via e-post”-policy ovan.

Köpta/erhållna personuppgifter kan innehålla, men är inte begränsade till, ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inkomstnivå, bilägande eller ditt yrke och företaget du arbetar för. Listorna används för projektet, och personuppgifterna sparas bara för framtida användning baserat på ditt uttryckliga samtycke om du väljer att vara medlem i vår medlemspanel.

När du som deltagare förser oss med dina personuppgifter kommer vi att fråga om du samtycker till att bli kontaktad för framtida undersökningar. Du har möjligen till att samtycka till att:

 • Samtycka till att bli åter kontaktat för framtida undersökning och bli medlem i vår panel
 • Samtycka till att endast bli kontaktat för den undersökningen du har anmält intresse för
 • Får mer information om Nordic Viewpoint och vilka undersökningar vi genomför

När du kontaktas om ditt yrke kan personuppgifter innefatta namnet på ditt företag och din roll på företaget.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vanligtvis lagras dina personuppgifter så länge projektet varar och upp till 24 månader efter att projektet avslutats, men de kan lagras längre baserat på ditt samtycke eller om det finns rimliga rättsliga grunder. Till exempel finns det rättsliga grunder att föra register över vilka vi har betalat ersättning för deltagande.

Som registrerad panelmedlem samtycker du till att kontaktas angående framtida undersökningar. Dina personuppgifter lagras tills du tar tillbaka ditt samtycke och så länge uppgifterna är korrekta och du är en aktiv medlem.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Nordic Viewpoint kommer att använda sig av tekniska och organisatoriska åtgärder för att begränsa tillgången till dina personuppgifter. Under hela projektet är dina personuppgifter tillgängliga för Nordic Viewpoints ledning och teamet som arbetar med det aktuella marknadsundersökningsprojekt som du gett ditt samtycke till att kontaktas om.

När ett projekt har avslutats begränsas all information till företagsledningen och IT-grupper. Uppgifterna arkiveras på ett säkert sätt, och onödiga uppgifter tas bort.

För att anmäla deltagare till undersökningsprojekt använder Nordic Viewpoint programvaran Confirmit Horizons. Som leverantör uppfyller Confirmit GDPR och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa trygg förvaring av personuppgifter.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

För projekt behandlar Nordic Viewpoint som personuppgiftsansvarig personuppgifter som är nödvändiga för ändamål kopplade till den personuppgiftsansvariges eller en tredjeparts legitima intressen, förutom när sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, i synnerhet när den registrerade är ett barn.

Nordic Viewpoint betraktar det som ett legitimt intresse att deltagare som tillhör en specifik projektrelaterad målgrupp är villiga att dela med sig av sina åsikter om produkter och tjänster de använder, känner till eller möjligen skulle kunna vara intresserade av att använda.

För panelmedlemmar kommer vi att inhämta den registrerades samtycke till att kontaktas om framtida projekt, och vi kommer att behandla personuppgifterna baserat på uttryckligt samtycke som getts i syfte att bjuda in den registrerade till nya marknadsundersökningsprojekt som genomförs av Nordic Viewpoint eller dess kunder.

2. Sekretess gällande enkätsvar och kontaktuppgifter

Dina svar i en undersökning sammanfogas med alla andra deltagares svar och rapporteras till beställaren av undersökningen enbart i sammanställd form. Vi kommer aldrig avsiktligt att rapportera dina svar individuellt, förutom i de fall som beskrivs här nedan:

Dina enkätsvar kan komma att inhämtas, lagras eller behandlas av våra närstående företag eller icke-närstående tjänsteleverantörer, både inom och utanför Sverige. De är bundna enligt avtal att hålla all information de inhämtar och lämnar ut till oss, eller som vi inhämtar och lämnar ut till dem, konfidentiell och måste skydda den med säkerhetsstandarder och ‑rutiner som är likvärdiga vår egna och som uppfyller GDPR.

Förutom att hålla dina enkätsvar konfidentiella kommer vi aldrig att sälja, dela, hyra ut eller på annat sätt avsiktligen överföra ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress till våra kunder, andra marknadsundersökningsföretag, direktmarknadsföringsföretag eller någon annan.

Nedan följer en lista över de enda undantagsfall när vi eventuellt kan komma att avslöja din personliga information eller dina enkätsvar till tredjeparter:

 • Du begär eller samtycker till att dela dina identifieringsuppgifter och individuella svar med tredjeparten i ett specifikt syfte.
 • I enlighet med ESOMARs riktlinjer tillhandahåller vi dina svar till en tredjepart som är bunden enligt avtal att hålla den utlämnade informationen konfidentiell och endast använda den i undersökningssyfte eller för statistiska ändamål.
 • I den sällsynta händelsen att informationen blir föremål för utlämnande i enlighet med ålägganden, beslut eller order från domstol eller annan myndighet, eller till följd av liknande rättsliga eller lagstadgade krav.

Överföringen av dina personuppgifter kommer alltid att göras med hjälp av säkra dataöverföringsmetoder och i enlighet med GDPR, för att säkerställa säker överföring av dina personuppgifter.

3. Användning av cookies, loggfiler och annan teknik

Cookies är små textfiler som lagras på din dator av en webbsida som tilldelar dig ett numeriskt användar-id och lagrar viss information om din internetanvändning. Vi, våra kunder och närstående företag kan använda cookies på undersökningssidor för att hjälpa oss att ge dig en bättre upplevelse och tillhandahålla kvalitetskontroll- och valideringsfunktioner. Inga personuppgifter lagras på någon av de cookies vi använder oss av.

Cookie Policy

Tekniker för datoridentifiering tilldelar en användares dator ett unikt identifieringsnummer för att identifiera och spåra datorn. Våra kunder, närstående företag eller Nordic Viewpoint använder teknik för datoridentifiering (även kallat dator-id eller digitala fingeravtryck) för att inhämta personuppgifter eller spåra användares online-aktiviteter. Vi kan använda tekniken för att hjälpa våra kunder att säkerställa enkätresultatens integritet.  Denna teknik analyserar information och data som erhålls från din dators webbläsare och från andra allmänt tillgängliga datakällor, inklusive till exempel din dators tekniska inställningar, din dators egenskaper och din dators IP-adress. Dessa data används för att skapa en unik identifikation för din dator. Den unika identifikationen består av ett alfanumeriskt id som vi bevarar. Vi behåller inte den information som analyserats för att skapa detta unika id-nummer. Denna teknik avbryter inte eller stör inte din användning eller kontroll av din dator, och den varken påverkar, modifierar eller ändrar din dators inställningar eller funktionalitet.

I våra ansträngningar att hjälpa kunder att skydda och säkerställa undersökningsresultats integritet kan vi:

 • länka eller koppla ditt unika id-nummer till dig och den information du ger oss,
 • dela ditt unika id-nummer med våra kunder och med andra leverantörer av urvalsgrupper eller kontaktlistor, och
 • ta emot eller erhålla ett unikt id-nummer kopplat till dig från en tredjepart, inklusive men inte begränsat till en leverantör av kontaktlistor eller en av Nordic Viewpoints kunder.

Alla unika id-nummer kopplade till specifika individer kommer att skyddas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kommer att använda och distribuera denna teknik på ett professionellt och etiskt sätt i enlighet med vår integritetspolicy, den information Nordic Viewpoint har försett dig med samt med relevanta lagar och branschnormer.

I den händelse vi upptäcker eller får information om oetiskt förfarande i samband med användningen av denna teknik, eller om att tekniken används på ett sätt som inte överensstämmer med den information vi har gett deltagare eller på ett sätt som strider mot relevanta lagar och regler, kommer vi att vidta omedelbara åtgärder för att förhindra sådant oetiskt förfarande och säkerställa en korrekt administration av tekniken.

4. Säkerhet gällande personuppgifter

Vi informerar våra medarbetare om våra policyer och procedurer kring sekretess, säkerhet och integritet, och vi betonar vikten av att följa dem. Våra säkerhetsrutiner överensstämmer med vedertagna kommersiella standarder som används för att skydda personuppgifter

Vi kan överföra personuppgifter till våra närstående företag eller icke-närstående tjänsteleverantörer i undersökningsrelaterat syfte, såsom databearbetning, samt för utbetalning av ersättning. Vi kräver att dessa företag skyddar alla personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med vårt företags åtgärder och i enlighet med vad som föreskrivs av GDPR. Vi följer vedertagna branschstandarder för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss, både under överföringen och när vi har mottagit dem.

5. Riktighet gällande personlig information

Nordic Viewpoint vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter vi besitter eller kontrollerar, och som används kontinuerligt, korrekta, fullständiga, uppdaterade och relevanta, baserat på den mest aktuella information som finns tillgänglig för oss. Vi förlitar oss på din hjälp med att hålla dina personuppgifter korrekta, kompletta och aktuella genom att besvara våra frågor ärligt.

6. Tillgång till personuppgifter

För att få tillgång till dina personuppgifter som finns lagrade hos oss krävs det att du begär detta skriftligen genom att skriva till e-postadressen eller postadressen som visas här nedan. Du kan få tillgång till dina personuppgifter för att korrigera, ändra eller ta bort de uppgifter som är felaktiga, förutom i följande fall:

 • Om vi genom att ge dig tillgång till dina personuppgifter skulle röja andras personuppgifter.
 • Om vi genom att ge dig tillgång till uppgifterna skulle röja konfidentiell information om Nordic Viewpoint eller dess kunders affärsverksamhet.
 • Om bördan eller kostnaden för att ge dig tillgång skulle vara oproportionerlig i förhållande till riskerna det skulle medföra för din integritet i det aktuella fallet.

Vi kommer sträva efter att ge dig tillgång till de begärda personuppgifterna inom 30 dagar från att vi mottagit din förfrågan. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att ge dig en skriftlig förklaring till varför vi varit tvungna att neka dig tillgång till informationen.

7. Rätt att tas bort

Du har rätt att när som helst kräva att vi tar bort dina personuppgifter från våra register genom att kontakta oss på [email protected] eller genom att kontakta vår integritetsrepresentant. Dina personuppgifter kommer att tas bort eller anonymiseras så snabbt som möjligt, och Nordic Viewpoint kommer att göra allt vi kan för att säkerställa att personliga upplysningar tas bort.

Vi inte garantera att borttagandet av dina registrerade uppgifter innebär att du inte kommer att kontaktas av oss ifall dina personuppgifter skulle förekomma på erhållna/köpta kontaktlistor som du har gett ditt samtycke till.

8. Information om denna policys giltighet

Denna policy uppdaterades senast och gäller från och med 2020-04-27.

9. Hur du kontaktar oss

Frågor om den här policyn samt klagomål om våra arbetsrutiner och ansökningar om tillgång till personuppgifter skickas till Nordic Viewpoints integritetsrepresentant via e-post till [email protected] eller per post till

Nordic Viewpoint AB
Att: Integritetsrepresentant, Ben Lepez
Prästgårdsgatan 24
431 44 Mölndal
Sweden

Vi kommer att utreda alla klagomål och försöka lösa dem som vi anser är berättigade. Om nödvändigt kommer vi att göra ändringar i våra policyer och procedurer för att säkerställa att andra personer inte upplever samma problem.